ความรู้เป็นพืชชนิดหนึ่ง
เติบโตด้วยการอ่าน
เบ่งบานด้วยการคิด