ฉันไม่อยู่
ไม่ได้แปลว่า
ไม่มีฉันอยู่

The absence of me
Is not evidence
That I don’t exist.