ที่นั่นไม่ใช่ที่นี่
ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนั้น
จึงไม่พบกันเท่านั้นเอง