เหมือนไกลแต่ก็ยังมองเห็น
เหมือนใกล้แต่ไม่เคยไปถึง
ดาวหนึ่งดวง

(อุทยานแห่งชาตินันทบุรี)