ความพอดี
เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆ
ฉันทำมันได้ห่วยมาก

ล้อเลียนบทกวีของ Sylvia Plath

Dying
Is an art, like everything else.
I do it exceptionally well.

(Lady Lazarus, 1962)