ฟัง แล้วก็ลืม
เห็น จึงจดจำ
ทำ จึงเข้าใจ

ขงจื๊อ

I hear and I forget.
I see and I remember.
I do and I understand.

Confucius