เมื่อวานเห็น โอม โพสต์ข้อมูลใน Facebook เลยค้นหาที่มาของข้อมูลโดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล [ที่มา]

โปรดเข้าใจก่อนว่านี่ไม่ใช่การโจมตีสถาบันกษัตริย์ไทยในเรื่องนี้ เพราะ งบประมาณแผ่นดินสำหรับรักษาเกียรติสถาบันกษัตริย์ จำนวน ๑๓,๘๖๙,๖๖๐,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนหกหมื่นสองร้อยบาท) ไม่ได้ถูกใช้โดยสถาบันกษัตริย์ทั้งหมด จะโทษสถาบันกษัตริย์ฝ่ายเดียวไม่ได้ ต้องโทษหน่วยงานราชการที่ต้องการจะเบิกใช้ในปีงบประมาณ 2557 โดยอ้างว่า เพื่อรักษาเกียรติสถาบันกษัตริย์

ผมไม่คิดว่าหน่วยงานราชการไทยเหล่านั้นจะใช้เงินภาษีประชาชนได้อย่างคุ้มค่าหรือสมเกียรติหรืออะไรก็แล้วแต่จะอ้าง นอกจากอาศัยความกลัวของประชาชนหรือตัวแทนประชาชนในสภาที่ไม่มีความกล้าหาญพอจะทัดทานในขั้นพิจารณาร่างกฎหมาย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณแผ่นดิน

ถ้าดูโดยไม่เปรียบเทียบ หลายคนอาจนึกไม่ออกว่า 13.87 พันล้านบาท นั้นมากหรือน้อย? ผมรู้แค่ว่ารัฐบาลอังกฤษใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินสำหรับสถาบันกษัตริย์ของเขา (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยโดยตำรวจและทหาร) ในปี 2012-13 เป็นเงิน £33.3m = 1.628 พันล้านบาท ในปีปัจจุบัน £36.1m = 1.765 พันล้านบาท ส่วนปีหน้าจะเพิ่มเป็น £37.9m = 1.853 พันล้านบาท หรือน้อยกว่าไทยประมาณ 7.5 เท่า เมื่อเทียบกับปีงบประมาณเดียวกัน [ที่มา] แม้ว่าฝ่าย Republic จะอ้างว่าเงินภาษีประชาชนที่หมดไปกับสถาบันกษัตริย์อังกฤษคือ £202.4m หรือ 9.896 พันล้านบาท แต่ก็ยังน้อยกว่า ค่ารักษาเกียรติสถาบันกษัตริย์ไทย อยู่ดี [ที่มา]