บางคนบอก “ไม่มีทาง”
บางคนหันกลับหลัง
บางคนสร้างถนน