ทุกหนึ่งเดือนดวงจันทร์จะเคลื่อนไกลจากโลกออกไป 3 มิลลิเมตร