วิธีคิดเกี่ยวกับ ความจริง หลังยุค Renaissance

Liberalism: ความจริงคือผลลัพธ์ของความคิดที่ปัจเจกบุคคลผู้มีเสรีภาพใช้ปฏิสัมพันธ์กันด้วยเหตุผล

Capitalism: ปริมาณทรัพย์สินที่มนุษย์ผู้นั้นมีจะแปรผันตรงกับมูลค่าของความจริงที่เขาจะสามารถทำให้คนอื่นเชื่อถือได้

Marxism: ความจริงคือบูรณภาพแห่งมวลมนุษยชาติที่จะเกิดขึ้นเมื่อชนชั้นกรรมาชีพลุกขึ้นปฏิวัติ

Existentialism: มนุษย์ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองเลือกที่จะเชื่อว่าเป็นความจริง ไม่ว่ามันจะจริงหรือไม่ก็ตาม

Post-Structuralism: ความจริงเป็นความจริงเพราะมีแบบแผนบางอย่างกำกับและทำให้มันถูกเชื่อหรือนิยามว่าจริง เมื่อแบบแผนที่ว่านั้นหรือความคิดของมนุษย์เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัย ความจริงหรือแนวคิดเกี่ยวกับความจริงนั้นๆ ก็เปลี่ยนตาม

Thai-Centrism: ความจริงแบบไทยๆ เป็นความจริงพิเศษที่ไม่เหมือนใครในโลก แต่ก็เป็นความจริงนั่นแหละ คนชาติอื่นไม่เข้าใจหรอก อย่าเถียง

Ultra-Thai-Centrism: (เหมือนข้างบน แต่เพิ่ม) มึงเลว มึงโง่เป็นควาย ไม่รู้ว่าอะไรจริงหรือไม่จริง เอาแต่เลียตูดฝรั่ง!

หมายเหตุ 1: ดูเหมือนสกุลความคิด Thai-Centrism จะย้อนกลับสู่วิธีใช้เหตุผลแบบยุโรปยุคกลาง ส่วน Ultra-Thai-Centrism ย้อนไปไกลถึงยุคที่มนุษย์ยังไม่มีอารยธรรม

หมายเหตุ 2: ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าการเรียกมนุษย์ว่า ควาย นั้น ทำให้มนุษย์คนใดหรือควายตัวใดฉลาดขึ้นหรือโง่ลง

หมายเหตุ 3: กรุณาอย่าอ่านอย่างจริงจัง ;)